Vårt nära samarbete med kunden

Varje år genomför Bankgirot en kundundersökning med våra kunder - bankerna, för att säkerställa att vi är på rätt väg. Vi har under de senaste åren fått bra betyg från bankerna i dessa undersökningar. Här är en röst som berättar hur samarbete med Bankgirot kommer till uttryck i vardagen. 

Anna Johansson arbetar som produktchef på Swedbank

Swedbanks Produktchef Anna Johansson har haft fokus på att uppnå god produkteffektivitet i arbetet med Bankgirots produkter. För arbete med våra produkter har hon och hennes team fått uppmärksamhet.  

Berätta vad det är ni har gjort för att uppnå produkteffektivitet.

Anna: Förutom starka team hos både oss och Bankgirot, vilka tillsammans fyller samarbetet med gedigen kompetens och mycket erfarenhet, är min fasta övertygelse att vårt systematiska och noggranna arbetssätt också utgör vår framgångsfaktor i att uppnå en god produkteffektivitet. 

Vi har konsekvent fokuserat på ett antal områden tillsammans med tydligt uppsatta mål för vad som ska åstadkommas. Utifrån detta har vi sedan arbetat fram en taktisk handlingsplan för hur målen ska nås.

Ett konkret exempel är den lyckade aktiviteten under året med att få våra kunder att gå från pappersinformation till att få sin information i ett mer hållbart format, det digitala.

Att i kundsamarbeten bidra med kompetens och kundnytta är grundläggande; hur väl tycker du att detta speglas i ert samarbete med Bankgirot?

Anna: För att vi ska kunna genomföra aktiviteter som hänger ihop med vår affär krävs insatser från båda håll. Från bankens sida genom att förstå vad det är vi behöver genomföra för att utveckla vårt erbjudande.  

Från Bankgirots sida genom att vara proaktiva med förslag på åtgärder som gagnar vår affär och får den att bli än effektivare. Min upplevelse är att det här är något som vårt kundteam hos Bankgirot är riktigt bra på. Med sin serviceinriktade approach visar kundteamet att de förstår vår affär och har ett genuint engagemang för våra kunders behov och efterfrågan.

Det gör att vi som bank känner trygghet i såväl den dagliga verksamheten som när det kommer till att planera för mer långsiktiga aktiviteter.

Vad skulle du säga är utmärkande för de utmaningar som Bankgirot har framför sig?

Anna: Med uppdraget att bidra till bankernas konkurrenskraft, såväl som kollektiv som individuella bankaktörer, har de en komplex uppgift med att hålla isär sina olika roller gentemot bankerna. Att navigera rätt mellan många olika viljor och behov för att slutligen landa i ett bankgemensamt krav kräver uthållighet och lyhördhet.

Från Swedbanks sida gäller alltid en rak och öppen dialog, något som vi tror gagnar såväl vårt samarbete med Bankgirot som bankkollektivet i stort.

Generellt är annars min bild att Bankgirots produkter och tjänster håller en hög standard. Det handlar snarare om hur nästa steg ska se ut för att ta deras erbjudanden in i framtiden. Här fyller vårt pågående gemensamma arbete med att utveckla innovativa lösningar för framtidens betalningar en central roll. 

Anna: Här fyller Swedbanks och Bankgirots pågående gemensamma arbete med att utveckla innovativa lösningar för framtidens betalningar en central roll. Från bankkollektivet finns en tydlig efterfrågan på en valbarhet och möjlighet att bygga sina produkter utifrån minsta beståndsdel vilket skulle öka flexibilitet i Bankgirots erbjudanden till oss.

Hur respektive bank väljer att paketera dessa lösningar mot kunderna blir sedan avgörande för varje banks konkurrenskraft.